OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na PPHU  „ARCHEM” Łukasz Giza z siedzibą w Kielcach 25-116, ul. Ściegiennego 252 przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przez ciebie danych będzie PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza 15-116 Kielce ul. Ściegiennego 252
 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się pod numerem 041 362 02 72 lub przy pomocy poczt elektronicznej pod adresem: archem@archem.pl.
 3. Pani/Pana dane (imię i nazwisko, telefon, data urodzenia staż pracy, wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do:
 4. a) realizacji zawartej z PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza umowy (art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
 5. b) wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  1. dochodzenia należności (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  2. d) realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ( art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)
  3. e) realizacji ciążących na PPHU „ARCHEM” łukasz Giza obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  4. f) działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art.6           1 lit. a Rozporządzenia),
  5. g) prowadzenie działań administracyjnych przez PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza w tym do analiz, statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
  6. PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w pkt. 3 mogą być udostępniane innym podmiotom tj.
  7. a) podmiotom, z którymi PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza ma zawarte umowy przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo-płacowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy jak też podmiotom udzielającym firmie wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
  8. PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 przy czym:
  9. a) w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 3 lit. f., dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwo wyrażonej zgody,
  10. b) w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt 3 lit g. dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. PPHU „ARCHEM” Łukasz Giza jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:
 7. a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia,
 8. b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i ar. 18 Rozporządzenia,
 9. c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 10. d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 11. e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 12. f) wniesienia skargi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. Prawa wymienione powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt wskazany w pkt. 2.

Dane kontaktowe

©2024 Wszystkie prawa zastrzeżone